Direktor

Telefon

+387 33 483 595

Projekt-menadžer za nauku i obrazovanje

Dr. Ahmed Kulanić

Telefon

+387 33 483 596

O institutu za bošnjačke studije

Institut za bošnjačke studije naučnoistraživačka je organizacijska jedinica Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Bosni i Hercegovini.

Institut djeluje od 1991. godine, kad je osnovan kao Centar za bosanskomuslimanske studije, da bi, nakon reafirmacije bošnjačkog nacionalnog imena, promijenio naziv u Centar za bošnjačke studije, odnosno Institut za bošnjačke studije. Prema Rješenju o upisu u sudski registar, broj: R-II-111/90 od 19. 10. 1990. godine, odnosno Rješenju o upisu u sudski registar, broj: 03-054-360/98 od 6. 1. 1999. godine, Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ registrirana je i za obavljanje djelatnosti naučnoistraživačkog rada, a što je propisano i Članom 34. Statuta Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Bosni i Hercegovini od 23. 3. 2019. godine. Djelatnost Instituta za bošnjačke studije kao naučnoistraživačke organizacijske jedinice Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ definirana je Članom 20. Statuta Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Bosni i Hercegovini, dok je unutrašnja organizacija Instituta definirana Pravilnikom o organizaciji naučno-istraživačkog rada Kulturnog društva Muslimana „Preporod“ u okviru Centra za bosanskomuslimanske studije, broj: 140/91 od 4. 4. 1991. godine.

Institut za bošnjačke studije jedna je od ključnih organizacijskih jedinica Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“. Institut je mjesto realizacije temeljnih naučnoistraživačkih i drugih projekata u oblasti bošnjačkih studija, djelujući u svim u ovom smislu relevantnim naučnim disciplinama, prvenstveno u humanističkim i društvenim naukama, odnosno u sljedećim oblastima: enciklopedistika i leksikografija, istraživanje, normiranje i afirmiranje bosanskog jezika, istraživanje i afirmiranje bošnjačke književnosti, istraživanje i afirmiranje historije Bošnjaka, etnološko-antropološka istraživanja i afirmiranje narodne kulture i folklora Bošnjaka, istraživanje i afirmiranje umjetničkih praksi Bošnjaka (likovna umjetnost i arhitektura, muzika, pozorište, film i scenske umjetnosti…), kao i sociološko-filozofska, politološka, demografska, pravna, ekonomska, strateška i druga istraživanja vezana za Bošnjake i Bosnu i Hercegovinu. Saradnici Instituta brojni su istraživači u oblasti bošnjačkih studija iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, a Institut posjeduje i Biblioteku s oko 20.000 biranih bibliotečkih jedinica iz oblasti bošnjačkih studija.

Počev od svojeg osnivanja 1991. godine pa nadalje, Institut za bošnjačke studije realizirao je niz ključno važnih naučnih projekta, među kojima su i prvi savremeni pravopis bosanskog jezika – Pravopis bosanskoga jezika prof. dr. Senahida Halilovića iz 1996. godine, prvi cjeloviti opis povijesti Bošnjaka – Historija Bošnjaka prof. dr. Mustafe Imamovića iz 1997. godine, kao i fundamentalna književno-naučna edicija Bošnjačka književnost u 100 knjiga, čija je realizacija otpočela još 1995. godine i još uvijek se odvija.