List “Gajret”

Društvo “Gajret” je objavilo prvi broj lista “Gajret”: glasilo “Gajreta” društva za pomaganje gjaka muslimana na srednjim i višim školama 1907. godine. List je izlazio sa prekidima u sljedećim intervalima: 1907-1914; 1921-1922; 1924-1941.
Urednici su bili: Edhem Mulabdić, Mustajbeg Halilbašić, Osman Dikić, Avdo Sumbul, Šukrija Kurtović, Hamid Kukić, Abdurezak Hifzi Bjelevac, Hamza Humo. U listu su objavljeni radovi iz sljedećih oblasti: književnosti, historije, prava, poljoprivrede, zdravstva, te službene aktivnosti društva “Gajret”. U listu su saradivali sljedeći književnici, historičari, teolozi: Edhem Mulabdić, Abdurezak Hifzi Bjelevac, Hamza Humo, Ahmed Muradbegović, Osman Nuri Hadžić, Husein Đogo, Hamdija Mulić, Dževad Sulejmanpašić, Hajrudin Ćurić, Hamdija Kapidžić, Hamdija Karamehmedović, Muhamed Pandža i dr.
Objavljeno je ukupno 27 godišta, ali zbog grešaka u numeraciji ovo nije naznačeno u zadnjem godištu koje je označeno kao 22 godište.

Default value

Default value

Default value

Default value

Default value

Default value

Default value

Default value

Default value

Default value

Default value

Default value

Default value

Default value

Default value

Default value